Παρασκευή οξέων από οξείδια των αμέταλλων

Όταν σε νερό διαλύσουμε ένα οξείδιο αμέταλλου τότε σχηματίζεται το αντίστοιχο οξυγονούχο οξύ. Γι' αυτό τα οξείδια των αμέταλλων ονομάζονται και όξινα οξείδια. Για παράδειγμα, με τη διάλυση του διοξειδίου του θείου (SO 2 ) σε νερό, παρασκευάζεται το θειώδες οξύ (H 2 SO 3 ), ενώ με τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) σε νερό παρασκευάζεται το ανθρακικό οξύ (H 2 CO 3 ). Το δεύτερο παράδειγμα βρίσκει εφαρμογή στα αεριούχα αναψυκτικά. Μάλιστα τα ποτά αυτά οφείλουν την αναψυκτική τους γεύση στο ασταθές H 2 CO 3  που περιέχουν και σχηματίζεται από τη διάλυση του CO 2  στο νερό.

Oι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:

Γενικότερα λοιπόν η αντίδραση σύνθεσης των οξέων από όξινα οξείδια είναι:

Οξυγονούχα οξέα ονομάζονται τα οξέα που περιέχουν στο μόριο του ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου.