Χημικές εξισώσεις αντιδράσεων απλής αντικατάστασης

 


Κάθε μία από τις 3 αντιδράσεις δίνεται περιγραφικά. Σύρετε τους χημικούς τύπους
και τους συντελεστές στην κατάλληλη θέση για να καταστρώσετε την κάθε χημική εξίσωση.
Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής αυτή επιστρέφει στην αρχική της θέση.
Αφού η εξίσωση καταστρωθεί σωστά με αλλεπάλληλα κλικ μπορείτε να εξάγετε την τελική ιοντική εξίσωση.

Επιλέξτε "Επανάληψη" για να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαγωγής της τελικής ιοντικής εξίσωσης.
Επιλέξτε το δεξί ή το αριστερό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίδραση.