Ταξινόμηση των στοιχείων

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με το έργο ενός μεγάλου χημικού, του Μεντελέγιεφ, τον Περιοδικό Πίνακα, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάζουμε τα χημικά στοιχεία σε ομάδες με παρόμοιες ιδιότητες και όχι μεμονομένα.

Θα γνωρίσουμε επίσης μερικές χαρακτηριστικές ομάδες όπως τα αλκάλια και τα αλογόνα.

Θα ασχοληθούμε με τα μέταλλα, που μπορεί να μην αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα στον Περιοδικό Πίνακα, αλλά καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος αυτού.

Τέλος, θα ασχοληθούμε με τον άνθρακα και το πυρίτιο, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Ο άνθρακας υπάρχει σε όλες τις ενώσεις της ζωής, το διαμάντι, το τσιμέντο και το μολύβι που γράφουμε. Το πυρίτιο μας δίνει το γυαλί αλλά και τους Η/Υ.