Χημικές ιδιότητες των αλκαλιών

Μια σημαντική χημική ιδιότητα των αλκαλίων είναι η αντίδρασή τους με το νερό, από την οποία παράγονται βάσεις, ενώ παράλληλα εκλύεται υδρογόνο σύμφωνα με την αντίδραση:

      2Na(s) + 2Η   2 Ο(l) 2NaOΗ(aq) + Η   2 (g)

Μια άλλη χημική ιδιότητα των αλκαλίων είναι ότι αντιδρούν με το οξυγόνο και δίνουν οξείδια. Το Na φυλάσσεται σε δοχεία που περιέχουν πετρέλαιο, γιατί μόλις εκτεθεί στον αέρα, αντιδρά με το οξυγόνο και χάνει την λάμψη του.