Το οξικό οξύ (CH3COOH) στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Βιομηχανική παραγωγή πλαστικών
Πρόσθετο τροφίμων
Βιομηχανική παραγωγή χημικών
Φωτογραφικό αντιδραστήριο