Η εξουδετέρωση και τα άλατα με λίγα λόγια
 • Κατά την αντίδραση της εξουδετέρωσης τα κατιόντα Η +
  αντιδρούν με τα ανιόντα ΟΗ - και σχηματίζουν μόρια νερού.
 • Από την εξουδετέρωση προκύπτουν άλατα.
 • Τα άλατα είναι κρυσταλλικές στερεές ουσίες με υψηλά
  σημεία τήξης και βρασμού.
 • Τα άλατα μπορεί να είναι ευδιάλυτα ή δυσδιάλυτα στο νερό.
 • Τα ευδιάλυτα άλατα παραλαμβάνονται με εξάτμιση του νερού.
 • Τα δυσδιάλυτα παραλαμβάνονται με διήθηση.
 • Στο σημείο που η εξουδετέρωση είναι πλήρης το pH είναι ίσο με 7 όπως και του καθαρού νερού.
 • Τα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 είναι ουδέτερα.
 • Η τιμή του pH ενός διαλύματος μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
 • Το φαινόμενο της εξουδετέρωσης έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.