Η θέση του C και του Si στον Περιοδικό Πίνακα

Ο άνθρακας και το πυρίτιο είναι αμέταλλα στοιχεία και ανήκουν στην 14η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.

Δες αν θέλεις παρακάτω, μερικές από τις ιδιότητες τους.

Ο άνθρακας, αλλά και το πυρίτιο, παρ' όλο που δεν βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό στον φλοιο της γης (0,09% w/w ο άνθρακας), έχουν μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο.

Ο άνθρακας σχηματίζει ένα πλήθος ενώσεων, όπως αυτή που φαίνεται στη διπλανή εικόνα, που ονομάζονται οργανικές ενώσεις. O κλάδος της Χημείας που ασχολείται με τις ενώσεις αυτές ονομάζεται Οργανική Χημεία .