Το νιτρικό οξύ στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ)
Μεταλλουργία
Παραγωγή βερνικιών
Βιομηχανική παραγωγή χημικών
Βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων