Σύσταση και προέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας της ανθρωπότητας. Όχι μόνο είναι βασικά καύσιμα, αλλά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλών προϊόντων.

Δεν είναι τυχαίο που το πετρέλαιο καλείται και "μαύρος χρυσός". Πολλά προβλήματα, ακόμα και πόλεμοι στον 20ο αιώνα, οφείλονται στην προσπάθεια των κρατών να
ελέγξουν αυτές τις πηγές ενέργειας.

Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες, στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες. Περιέχει επίσης και μερικές ενώσεις του αζώτου, του οξυγόνου και του θείου. Εξορύσσεται από κοιτάσματα στα βάθη της γής με τη μορφή του "αργού πετρελαίου".

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθανίο, CH 4 , και περιέχει μικρές ποσότητες αιθανίου, C 2 H 6 , προπανίου, C 3 H 8 , και βουτανίου, C 4 H 10 . Εξορύσσεται από κοιτάσματα κοντά σε αυτά του πετρελαίου. Οι προσμίξεις άλλων ενώσεων είναι ελάχιστες και έτσι είναι ένα αρκετά καθαρό καύσιμο. Η χρήση του στην Ευρώπη είναι αρκετά εκτεταμένη και τώρα τελευταία εγκαθίσταται δίκτυο φυσικού αερίου και στην Ελλάδα.

Το πετρέλαιο σχηματίστηκε στο υπέδαφος εκατομμύρια χρόνια πριν με τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων που είναι προϊόντα της αποικοδόμησης ζωικών και φυτικών οργανισμών, κυρίως πλαγκτόν.Και όλα αυτά σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις.

Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε ανάλογα. Μπορείς εύκολα να το καταλάβεις, αν θυμηθείς ότι η αποσύνθεση των οργανισμών στους βάλτους, παράγει μεθάνιο.