Το υδροχλωρικό οξύ (ΗCl) στη βιομηχανία
Εργαστηριακό αντιδραστήριο
Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυκερίνης και ΤΝΤ)
Μεταλλουργία
Βιομηχανική παραγωγή χημικών
Καθαρισμός μετάλλων