Το pH του εδάφους

Η καταλληλότητα του εδάφους για καλλιέργεια εξαρτάται όχι μόνο από την σύσταση του αλλά και από την τιμή του pH.
Τα περισσότερα φυτά ευδοκιμούν σε εδάφη που έχουν pH κοντά στο 7 (ουδέτερα). Έτσι σε πολλές περιπτώσεις, όπου το pH του εδάφους δεν είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη ορισμένου είδους φυτού, προστίθενται στο έδαφος κατάλληλα παρασκευάσματα που αποσκοπούν στη διόρθωση (ή αλλιώς ρύθμιση) της τιμής του pH. Για παράδειγμα με προσθήκη παρασκευασμάτων που περιέχουν υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH) 2 ) σε εδάφη με pH μικρότερο του 7 (όξινα εδάφη), επιτυγχάνεται η ρύθμιση του κοντά στο 7.

Εκτός όμως από τις καλλιέργειες που ευδοκιμούν σε pH κοντά στο 7, υπάρχουν και φυτά όπως οι γαρδένιες, καμέλιες και αζαλέες που καλλιεργούνται σε χώμα με όξινο pH όπως των δασικών εδαφών (καστανόχωμα, μαυρόχωμα κ.τ.λ.).

Επίσης τα εδάφη με τιμές pH από 5,5 - 7,5 είναι ιδανικά για την καλλιέργεια σιτηρών και πατάτας. Ενώ ο καπνός ευδοκιμεί σε εδάφη με τιμές pH από 5 - 5,8. Εύκολα επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του είδους της καλλιέργειας σε μία περιοχή είναι το pH του εδάφους της.