Καύση υδρογονανθράκων

Οι υδρογονάνθρακες, όπως και πολλές άλλες ενώσεις, οξειδώνονται από το οξυγόνο. Η οξείδωσή τους συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας και φως (φλόγα). Μάλιστα, η θερμότητα που παράγεται είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες ενώσεις. Τα προϊόντα της καύσης τους καλούνται καυσαέρια.

Όταν η οξείδωση των υδρογονανθράκων γίνεται παρουσία αρκετού οξυγόνου, η καύση είναι πλήρης και τα προϊόντα, δηλαδή τα καυσαέρια, είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό.

Παρακάτω δίνονται οι χημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης μερικών υδρογονανθράκων.

Mεθάνιο:

4 (g) + 2O 2 (g) CO 2 (g) +2Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Αιθάνιο:

2C 2 Η 6 (g) + 7O 2 (g) 4CO 2 (g) + 6Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Προπάνιο:

C 3 Η 8 (g) + 5O 2 (g) 3CO 2 (g) + 4Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Βουτάνιο:

2C 4 Η 10 (g) +13 O 2 (g) 8CO 2 (g) + 10Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Αιθένιο:

C 2 Η 4 (g) + 3O 2 (g) 2CO 2 (g) + 2Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Προπένιο:

2C 3 Η 6 (g) + 9O 2 (g) 6CO 2 (g) + 6Η 2 Ο (g)+ Θερμότητα

Αιθίνιο:

2C 2 Η 2 (g) + 5O 2 (g) 4CO 2 (g) + 2Η 2 Ο(g) + Θερμότητα
Προπίνιο: C 3 Η 4 (g) + 4O 2 (g) 3CO 2 (g) + 2Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για την πλήρη καύση των υδρογονανθράκων προς CO 2 και Η 2 Ο, η καύση είναι "ατελής" και μπορεί να έχει ως προϊόν το μονοξείδιο του άνθρακα, CO, που είναι τοξικό αέριο, με βάση τη χημική εξίσωση (για το προπάνιο):

   2C 3 Η 8 (g)+ 7O 2 (g) 6CO(g) + 8Η 2 Ο(g) + Θερμότητα

Με ακόμα λιγότερο οξυγόνο από την ατελή καύση προκύπτει άνθρακας που δίνει και την καπνιά.

   C 3 Η 8 (g) + 2O 2 (g) 3C(s) + 4Η 2 Ο(g) + Θερμότητα