Τα λιπάσματα

Η συνεχής καλλιέργεια των αγρών οδήγησε σε εξάντληση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους (φτωχά εδάφη). Ο εμπλουτισμός τους με τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών, όπως είναι το άζωτο (Ν), το φωσφόρο (Ρ) και το κάλιο (Κ) γίνεται με τα λιπάσματα.

Τα λιπάσματα είναι τα παρασκευάσματα που προστίθενται στο έδαφος προκειμένου να εφοδιάσουν τα φυτά με ένα ή περισσότερα χημικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τους.

Τα λιπάσματα μπορεί να είναι φυσικά (κοπριά, χωνεμένα ζωικά περιττώματα) ή τεχνητά, τα οποία αποτελούνται από διάφορα άλατα όπως νιτρικό αμμώνιο, νιτρικό ασβέστιο, θειικό αμμώνιο, θειικό κάλιο, φωσφορικό αμμώνιο κ.α.

Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα τεχνητά λιπάσματα είναι τα μικτά που περιέχουν ενώσεις του αζώτου, φωσφόρου και καλίου.
Στην ετικέτα των μικτών λιπασμάτων αναγράφονται τρεις αριθμοί (π.χ.18-12-10), οι οποίοι δείχνουν την περιεκτικότητα επί τοις εκατό βάρος κατά βάρος (w/ w) του λιπάσματος σε άζωτο (Ν), φωσφόρο (ως Ρ 2 Ο 5 ) και κάλιο (ως Κ 2 Ο). Το λίπασμα της φωτογραφίας αναγράφει τους αριθμούς (3 - 2 - 3) και σημαίνει ότι περιέχει 3% άζωτο, 2% φώσφορο (με τη μορφή Ρ 2 Ο 5) και 3% κάλιο (με τη μορφή Κ 2 Ο). Το συγκεκριμένο λίπασμα είναι σχετικά φτωχό (έχει μικρή περιεκτικότητα στα θρεπτικά συστατικά), ωστόσο είναι φυσικό και συνεπώς πολύ φιλικότερο προς το περιβάλλον.