Φυσικές ιδιότητες και προέλευση των υδρογονανθράκων

Η φυσική κατάσταση των υδρογονανθράκων εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων του, δηλαδή το πλήθος των ατόμων του άνθρακα. Έτσι, σε θερμοκρασία 25 o C, οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες μέχρι το βουτάνιο (4 άνθρακες) είναι αέρια, από το πεντάνιο μέχρι το εννεάνιο, υγροί και οι μεγαλύτεροι στερεοί.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σημεία βρασμού των υδρογονανθράκων με μέχρι τρία άτομα άνθρακα.

Πολλοί υδρογονάνθρακες βρίσκονται στη φύση. To μεθάνιο εκλυεται στους βάλτους και τα λιμνάζοντα νερά. Οι μεγαλύτερες πηγές του όμως, είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθανίο και περιέχει μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου.

Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες, στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες.