Η θέση των μετάλλων στον Περιοδικό Πίνακα

Τα μέταλλα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία χημικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα. Δεν αποτελούν μια ομάδα, αλλά περιλαμβάνουν πολλές ομάδες του Περιοδικού Πίνακα, όπως τα Αλκάλια (εκτός του υδρογόνου), τις Αλκαλικές γαίες, τις ειδικές ομάδες στοιχείων, όπως οι Λανθανίδες και Ακτινίδες κ.α.

Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι τα αμέταλλα και δεν παρουσιάζουν μεταλλικές ιδιότητες.