Οι βάσεις με λίγα λόγια
  • Οι κυριότερες βάσεις είναι τα υδροξείδια του νατρίου, του καλίου, του ασβεστίου και τα υδατικά διαλύματα της αμμωνίας.
  • Οι βάσεις έχουν σαπωνοειδή γεύση και μεταβάλουν το χρώμα των δεικτών.
  • Σύμφωνα με τον Arrhenius βάση είναι κάθε χημική ένωση που όταν διαλύεται στο νερό ελευθερώνει ανιόντα υδροξειδίου (OH-) στο διάλυμα.
  • Η τιμή του pH ενός διαλύματος βάσης μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
  • Τα διαλύματα των βάσεων στην κλίμακα pH παίρνουν τιμές από 7 έως 14 και όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του pH, τόσο πιο έντονος είναι ο βασικός χαρακτήρας.
  • Η τιμή του pH ενός διαλύματος βάσης αυξάνεται όταν συμπυκνώνεται και μειώνεται όταν αραιώνεται.
  • Tα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 λέγονται ουδέτερα.