Σύμβολα επικινδυνότητας χημικών ουσιών

Πολλά χημικά αντιδραστήρια περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες κρύβουν πολλούς κινδύνους για τους χρήστες τους. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ποικίλουν ανάλογα το είδος και την ποσότητα των ουσιών που περιέχουν.

Όμως οι χημικές ουσίες περιέχονται και σε καθημερινά προϊόντα. Άλλες από αυτές είναι τοξικές που ερεθίζουν το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα, που διαβρώνουν, που αναφλέγονται ή εκρήγνυνται εύκολα, που οξειδώνουν κ.α. Στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων αυτών θα πρέπει να επισημαίνονται αυτοί οι κίνδυνοι. Δυστυχώς όμως τις παρατηρήσεις αυτές στις ετικέτες των προϊόντων πολύ λίγοι τις διαβάζουν. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να επισημαίνονται με έναν πιο άμεσο τρόπο. Για αυτό έχει καθιερωθεί διεθνώς να γίνεται επισήμανση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών στα διάφορα προϊόντα με τα σύμβολα επικινδυνότητας (Hazard Symbols).

Τα σύμβολα αυτά είναι διεθνή και υπάρχουν επίσημοι πίνακες με τη σημασία τους. Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο στα διάφορα προϊόντα καθημερινής χρήσης αλλά και στις φιάλες και τα δοχεία των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα χημικά εργαστήρια και τις χημικές βιομηχανίες. Τα σήματα επικινδυνότητας βρίσκονται πάνω στις ετικέτες των αντιδραστηρίων.

Μερικά από αυτά τα σύμβολα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας με τα σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 88/379 και 89/178 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   
Εικόνα Σύμβολο Σημασία στα Ελληνικά Αγγλικά
T, T + Τοξικό
Πολύ τοξικό
Toxic
Very toxic
Χn, Χi Επιβλαβές
Ερεθιστικό
Harmful
Irritant
C Διαβρωτικό Corrosive
N Επικίνδυνο για
το περιβάλλον
Dangerous for
the enviroment

E Εκρηκτικό Explosive
F, F+ Πολύ εύφλεκτο
Εξαιρετικά εύφλεκτο
Highly flammable
Extremely flammable