Παρασκευή σκυροκονιάματος (μπετόν)

Στο πείραμα αυτό παρασκευάζεται σκυροκονίαμα.

Σε μίγμα τσιμέντου και άμμου προστίθεται νερό και μετά από καλή ανάμιξη τοποθετείται σε καλούπι. Μετά από μια μέρα το μίγμα σκληραίνει.

Στα σκυροκονιάματα των οικοδομών χρησιμοποιούνται επίσης και χαλίκια.