Οπτικές ίνες

Στην παρουσιάση αυτή φαίνεται η δυνατότητα των οπτικών ινών να διαδίδουν το φως μη ευθύγραμμα, καθώς και η δυνατότητα χρήσης πολλών οπτικών ινών σαν πολύκλωνα καλώδια.