Ταξινόμηση υδρογονανθράκων

Για κάθε υδρογονάνθρακα επιλέξτε εάν είναι κυκλικός ή άκυκλος και κορεσμένος ή ακόρεστος.

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ/ΑΚΥΚΛΟΣ Σ/Λ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΣ/ΑΚΟΡΕΣΤΟΣ Σ/Λ
Απαντήσατε σωστά σε από τις ερωτήσεις.