Παρασκευή βάσεων από οξείδια των μετάλλων

Ορισμένα οξείδια (που περιέχουν οξέα) των μετάλλων αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν τα αντίστοιχα υδροξείδια των μετάλλων αυτών. Τα οξείδια αυτά επειδή εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα, ονομάζονται και βασικά οξείδια.

Για παράδειγμα με τη διάλυση του οξειδίου του μαγνησίου (MgO) σε νερό (Η 2 Ο) παρασκευάζεται το υδροξείδιο του μαγνησίου (Mg(OH) 2 ), ενώ με τη διάλυση του οξειδίου του ασβεστίου (CaO) σε νερό (H 2 O) προκύπτει το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH) 2 ).

Οι αντιδράσεις που γίνονται είναι:Αντίθετα με τα παραπάνω βασικά οξείδια, τα οξείδια του σιδήρου και του χαλκού (Fe 2 O και CuO) δεν αντιδρούν με το νερό,

Γενικότερα λοιπόν ο σχηματισμός βάσεων από βασικά οξείδια των μετάλλων δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: