Γιατί η αμμωνία είναι βάση;

Η αμμωνία (NH 3 ) είναι μια από τις πιο γνωστές βάσεις, μολονότι στο μόριό της δεν περιέχει την ομάδα του υδροξειδίου. Κατά τη διάλυσή της στο νερό αντιδρά με το νερό με αποτέλεσμα στο διάλυμα να δημιουργούνται ανιόντα υδροξυλίου.

Η αμμωνία έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ οι βάσεις όπως το υδροξείδιο του νατρίου, ΝaΟΗ, το υδροξείδιο του καλίου, ΚΟΗ και το υδροξείδιο του ασβεστίου, Cα(ΟΗ) 2  όταν διαλύονται στο νερό διίστανται πλήρως, στο διάλυμα της αμμωνίας δεν δίνουν όλα τα μόριά της τα παραπάνω ανιόντα και τα κατιόντα.
Η αμμωνία, όπως και όλες οι βάσεις με παρόμοια συμπεριφορά, ονομάζονται ασθενείς βάσεις, ενώ αυτές που διίστανται πλήρως ισχυρές βάσεις. Οι ασθενείς βάσεις έχουν όλες σχεδόν τις ιδιότητες των βάσεων, αλλά τις εκδηλώνουν πιο ήπια σε σχέση με τις ισχυρές.