Παρασκευή ανθρακικού οξέος από διοξείδιο του άνθρακα

Σε αυτό το πείραμα μπορείς να παρακολουθήσεις την παρασκευή ανθρακικού οξέος από την αντίδραση του διοξειδίου του άνθρακα με το νερό.

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την καύση του άνθρακα.