Τα οξέα - Aσκήσεις

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας
την αντίστοιχη σειρά.
Καλή επιτυχία!

1. Όταν πέσει υδροχλωρικό οξύ σε σόδα ή κιμωλία εκλύεται:


α) διοξείδιο του άνθρακα, CO2

β) οξυγόνο, Ο2

γ) υδρογόνο, Η2

δ) χλώριο, Cl2

2. Tα υδατικά διαλύματα των οξέων:


α) αντιδρούν με μέταλλα και παράγεται αέριο υδρογόνο

β) αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα

γ) περιέχουν το οξύ σε διάσταση

δ) έχουν τιμή pH από 0 έως και 7

3. Ποιές από τις παρακάτω είναι εφικτές χημικές αντιδράσεις;


α) 2 HCl (aq) + Cu (s) —›  CuCl2(aq) + H2(g)  ή  2 Η+(q) + Cu (s) —›  Cu2+(aq) + H2(g)

β) 2 HCl (aq) + Zn (s) —›  ZnCl2(aq) + H2(g)  ή  2 Η+(q) + Zn (s) —›  Zn2+(aq) + H2(g)

γ) 6 HCI (aq) + 2 Al(s) —› 2AlCl3(aq) + H2(g)  ή  6 Η+(q) + 2Al (s) —›  2 Al3+(aq) + 3 H2(g)

δ) 2 HCI (aq) + Ag(s) —› AgCl2(aq) + H2(g)  ή  2 Η+(q) + Ag (s)—›  Ag2+(aq) + H2(g)

4. To pH των υδατικών διαλυμάτων των οξέων:


α) μεταβάλεται από 0 έως 14

β) δεν εξαρτάται από τον όγκο του

γ) μειώνεται όταν το διάλυμα αραιώνεται

δ) αυξάνεται όταν το διάλυμα αραιώνεται